Privacyverklaring

BarentsKrans verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Graag geeft zij hierover de volgende informatie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is  BarentsKrans Coöperatief U.A., gevestigd aan het Lange Voorhout 3 in Den Haag en ingeschreven in het handelsregister met nummer 27288882 (KvK Haaglanden).

2. Doelen van en grondslagen voor de verwerking

BarentsKrans verwerkt persoonsgegevens in de eerste plaats in het kader van haar advocatuurlijke en notariële dienstverlening aan cliënten. Aanvullend verwerkt zij persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder het werven en selecteren van personeel, administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Voorts verwerkt zij persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van deze website, het verzenden van e-mailnieuwsbrieven en het organiseren van seminars.

Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die BarentsKrans met u sluit, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, verkregen toestemming van betrokkene(n) en de behartiging van gerechtvaardigde belangen van BarentsKrans en van haar cliënten en derden. Voor het verzenden van de e-mailnieuwsbrief, het versturen van uitnodigingen per e-mail voor seminars en andere evenementen en het plaatsen van cookies en webbeacons vraagt BarentsKrans voorts uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

BarentsKrans verwerkt onder andere titel, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e-mailadres, bedrijfsnaam, functietitel, bankrekeningnummer, geboortedatum, kopieën van identiteitsbewijzen en Burgerservicenummers (BSN) en overige informatie wanneer dat noodzakelijk is met het oog op haar dienstverlening, het voldoen aan wettelijke verplichtingen of haar gerechtvaardigd belang.

BarentsKrans verkrijgt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan haar bekendmaakt, of omdat zij deze in het kader van haar dienstverlening (of één van onze andere verwerkingsdoelen) van derden verkrijgt, bijvoorbeeld van haar cliënten of wederpartijen, of uit openbare bronnen zoals het handelsregister of het kadaster.

Specifiek van sollicitanten worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • Contactgegevens, zoals volledige naam, e-mailadres en telefoonnummer;
  • Sollicitatiestukken die u heeft aangeleverd, zoals curriculum vitae, motivatiebrief, cijferlijsten, scripties, stagebeoordelingen en/of getuigschriften;
  • Gegevens uit een eventueel assessment;
  • Gegevens uit een eventuele referentiecheck;
  • Informatie uit persoonlijk mailcontact en/of telefoongesprekken.

Persoonlijke informatie, die u heeft aangeleverd via  het sollicitatieformulier op onze website, gebruiken wij alleen voor werving- en selectiedoeleinden. Op die manier kunnen we een keuze maken uit kandidaten en/of een arbeidsovereenkomst starten. We gebruiken uw gegevens om bijvoorbeeld contact op te nemen naar aanleiding van uw sollicitatie of voor het inplannen van een sollicitatiegesprek.

4. Delen persoonsgegevens met derde partijen

BarentsKrans deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor één van de onder 2 genoemde verwerkingsdoelen. In het kader van een gerechtelijke procedure kunnen gegevens bijvoorbeeld worden gedeeld met gerechtelijke instanties of wederpartijen; in het kader van een transactie met andere partijen die bij de transactie zijn betrokken. Indien dat wettelijk is vereist worden transacties ook geregistreerd in bijvoorbeeld het kadaster of het handelsregister. Gegevens kunnen mede worden gedeeld met door BarentsKrans ingeschakelde opdrachtnemers, zoals deurwaarders of ICT-dienstverleners. Indien dergelijke opdrachtnemers verwerker zijn zoals bedoeld in artikel 4, sub 8 AVG sluit BarentsKrans in alle gevallen een schriftelijke verwerkersovereenkomst.

De advocaten en notarissen van BarentsKrans zijn op grond van beroepsregels gehouden tot geheimhouding. Gegevens die worden verkregen in het kader van de behandeling van een zaak worden niet met derden gedeeld tenzij dit is toegestaan op grond van de toepasselijke beroepsregels.

5. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens worden door BarentsKrans in beginsel niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie.

6. Beveiligingspersoonsgegevens

BarentsKrans hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval BarentsKrans gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal BarentsKrans in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

7. Bewaartermijn

BarentsKrans bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de onder 2 genoemde verwerkingsdoelen.

Specifiek met betrekking tot gegevens die zijn verkregen in het kader van een sollicitatieprocedure geldt dat deze vier (4) weken na het einde van de sollicitatieprocedure worden verwijderd, tenzij betrokkene toestemming geeft om deze gegevens langer te bewaren, zodat wij betrokkene bijvoorbeeld voor eventuele toekomstige functies kunnen benaderen

8. Cookies en webbeacons

Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u de instelling van uw browser wijzigen om dat te verhinderen. Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van uw Internet-browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren. Een webbeacon, ook wel internet tag, pixel tag of clear GIF genoemd, wordt gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de e-mails.

Bij het bezoeken van de website kunnen de volgende cookies worden geplaatst:

Google Analytics

Daarnaast maakt deze website gebruik van cookies van Google Analytics. Via deze cookies (“_ga”, “_gat_ua” en “_gid”) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website en de hierop gepresenteerde informatie te optimaliseren. Om te borgen dat informatie uit cookies niet herleidbaar is tot een individu, en ook niet door Google kan worden ingezien of gebruikt, heeft BarentsKrans maatregelen getroffen in lijn met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens inzake het privacyvriendelijk instellen van Google Analytics. Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Daarbij is gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres, en is ’gegevens delen’ uitgezet. BarentsKrans maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Meer informatie over deze cookies vindt u op de website van Google.

LinkedIn Insight Tag

Met de LinkedIn Insight Tag kan BarentsKrans campagnes optimaliseren, meer inzicht krijgen in doelgroepen en websitebezoekers opnieuw bereiken.

Meta Pixel

De Meta Pixel  is een stukje code op onze website die BarentsKrans meer inzicht biedt in de effectiviteit van onze advertenties en de acties van bezoekers op de website. Ook kan BarentsKrans zien wanneer klanten een actie hebben ondernomen nadat ze een advertentie op Facebook en Instagram hebben gezien.

9. Uw rechten

U hebt het recht om BarentsKrans te verzoeken om inzage in uw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, hebt u het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Ook hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens en om BarentsKrans te verzoeken om de gegevens te wissen of over te dragen. Omdat de bij BarentsKrans werkzame advocaten en notarissen een geheimhoudingsverplichting hebben, zal meestal geen inzage gegeven kunnen worden in gegevens die worden verwerkt in het kader van onze dienstverlening.

Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. BarentsKrans neemt een besluit op uw verzoek binnen vier weken.

U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Wijzigingen

BarentsKrans houdt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.

11. Contact

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met BarentsKrans via:

BarentsKrans
t.a.v. de privacy coördinator
Postbus 30457
2500 GL Den Haag
privacy@barentskrans.nl

Versie 3.0, 6 november 2023